Obchodní podmínky

§ 1 Kupující učiněním závazné objednávky stvrzu je, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího – kupujících.

1.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce ecars24.cz (dále jen „webové rozhraní obchodu“) může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

 1.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 1.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

 1.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 1.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti ze Smlouvy (včetně VOP).

 1.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za nefunkčnost či nedostupnost uživatelského účtu či webového rozhraní obchodu způsobenou zaviněním třetích osob.

§ 2 UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Tento seznam zboží je k nahlédnutí rovněž v provozovnách prodávajícího. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou pouze informačního charakteru a prodávající není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto zboží, ustanovení § 1732 odst. 2 OZ je tak vyloučeno.

2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Pro dodání zboží od zahraničí si strany ujednají samostatný režim a samostatné náklady, kdy i takové ujednání se řídí těmito VOP.

2.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

2.3.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

2.3.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

2.3.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží.

2.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

2.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Do doby takovéhoto potvrzení není prodávající povinen plnit Smlouvu, a to i v případě, že již předtím došlo k akceptaci objednávky kupujícího z jeho strany.

2.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího, případně převzetím objednaného zboží kupujícím.

2.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít Smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu. Prodávající a kupující vylučují aplikaci ustanovení § 1740 odst. 3 OZ, jakákoli změna oproti původní nabídce je považována za novou nabídku k uzavření Smlouvy ze strany kupujícího.

2.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

2.9. Objednávka může být uzavřena i telefonicky, prostřednictvím e-mailové komunikace či v provozovně prodávajícího. V případě, že dojde k uzavření Smlouvy v provozovně prodávajícího, bere kupující na vědomí, že v takovém případě se na smluvní vztah s prodávajícím neuplatní příslušná zákonná ustanovení, která se vztahují k uzavíráním distančních smluv.

§ 3 PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

3.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Kupující je povinen zboží po převzetí jakýmkoli způsobem zkontrolovat, zda nemá vady a tyto bez zbytečného odkladu ohlásit prodávajícímu či přepravci.

3.2. Je-li prodávající podle Smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn od Smlouvy odstoupit a požadovat náhradu škody vzniklou tímto porušením.

3.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

3.4. Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci, popř. prodávajícímu. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Přijetím zásilky kupující stvrzuje, že je zásilka doručena v pořádku a nepoškozená. Z logistických důvodů může zboží dorazit v neoriginální kartonové krabici/balení.

3.5. Prodávající je povinen spolu se zbožím dodat i návod pro odbornou montáž zboží, který by měl kupující ve vlastním zájmu dodržet. V opačném případě, tedy pokud kupující tento návod nedodrží, a v tomto důsledku se objeví na zboží vada způsobená neodbornou montáží, bere kupující na vědomí, že takovéto nedodržení návodu na odbornou montáž může mít za následek zamítnutí reklamace vznesené vůči prodávajícímu.

3.6. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

§ 4 ODPOVĚDNOST ZA VADY

4.1. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až OZ a dále reklamačním řádem. Práva z vadného plnění vznikají v samostatném režimu každé jedné Smlouvy a nejsou kombinovatelná, lze je tedy uplatnit výhradně v režimu Smlouvy, kde došlo k zaviněnému porušení Smlouvy prodávajícím.

4.2. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží. Dojde-li k výměně zboží, začne záruční doba znovu běžet ode dne převzetí nového zboží. Záruční doba: a) na turba-24 měsíců, b) řízení- 12 měsíců c) hlavy: 12 měsíců d) vstřiky- 12 měsíců.

4.3. Další práva a povinnosti stran související s právy z vadného plnění upravuje reklamačním řádem prodávajícího.

§ 5 POVINNOST KUPUJÍCÍHO PŘEDAT PRODÁVAJÍCÍMU STARÉ turbodmychadlo/řízení/hlavu/ vstřík

5.1. Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn podmínit uzavření Smlouvy tím, že se kupující zaváže k předání stejného druhu zboží. O této skutečnosti bude prodávající informovat kupujícího vždy dopředu před tím, než bude kupující oprávněn podat návrh k uzavření Smlouvy.

5.2. Kupující se zavazuje předat turbodmychadlo stejného typu a značky jako té, které objednává od prodávajícího. To nevylučuje individuální domluvu mezi prodávajícím a kupujícím na tom, že bude moci kupující předat i jiné turbodmychadlo.

5.3. Prodávající je oprávněn požadovat po kupujícím uhrazení finanční částky, která bude zajišťovat povinnost kupujícího vrátit staré turbodmychadlo (dále jen „Zajištění“). O výši Zajištění bude prodávající informovat dopředu, stejně jako o způsobu, jakým může kupující toto Zajištění uhradit. V případě, že kupující svou povinnost splní, a tedy odpadne i důvod Zajištění, vrátí prodávající Zajištění kupujícímu na bankovní účet, který uvede kupující v objednávce nebo který si kupující pro takový účel zvolí, a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy dojde ke splnění povinnosti kupujícího. Nepřijímáme balíky na dobírku.

5.4. Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn vrátit jen poměrnou část Zajištění sníženou o náklady, které bude muset prodávající vynaložit na opravu poškozeného předaného turbodmychadla kupujícím či na nákup jeho chybějících dílů. O těchto nákladech je prodávající povinen kupujícího informovat a na jeho žádost mu je i hodnověrným způsobem prokázat.5.5  Řízení které je k nám zasláno na opravu musí být bez táhel, manžet a čepů. Pokud na řízení zůstanou, nebude řízení k opravě přijato.

5.5.  Kupující musí odeslat staré servořízení/ turbo nejpozději do 14 dnů od doručení objednaného. V případě, že se tak nestane bude vratná záloha ponížena o 21%. Pokud neodešle staré servořízení/turbo do 2 měsíců, bude vratná záloha ponížena o 50%!!!

5.6  Je nutné uvést číslo faktury a výši vratné zálohy.

5.7 Vratná záloha bude zákazníkovi převedena na účet nejpozději do 14 dnů, od obdržení starého servořízení, nebo turba.

§ 3 Platby.

1. Platební možnosti:

3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle Smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího uvedený v potvrzení objednávky (číslo účtu: 268837995/0300);
  • popřípadě jiným způsobem, který je uveden na webovém rozhraní obchodu.

  3.2. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do sedmi dnů od uzavření Smlouvy.

  3.3. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

  3.4. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 OZ se tak na vztah mezi prodávajícím a kupujícím nepoužije.

  3.5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. Kupujícímu nepřísluší další žádná práva z vadného plnění, byla-li sleva poskytnuta právě pro nějaký nedostatek zboží z takové vady.

  3.6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo v tištěné podobně spolu s dodáním objednaného zboží.

 1. § 7 Vrácení zboží

  7.1. Kupující, který ve vztahu k prodávajícímu vystupuje jako spotřebitel, má právo na odstoupení od Smlouvy  bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti (14) kalendářních dnů dle ustanovení § 1829 a násl. OZ. Kupující-spotřebitel bere na vědomí, že takovéto odstoupení není možné v případech upravených v ustanovení § 1837 OZ, kdy některé z možných případů jsou zmíněny v úvodním ustanovení informací pro spotřebitele.

  7.2. Odstoupení od Smlouvy dle ustanovení 5.1 VOP musí být prodávajícímu odesláno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od Smlouvy může kupující-spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího. K odstoupení od Smlouvy může kupující-spotřebitel využít formulář pro odstoupení od Smlouvy dostupný zde.

  7.3. V případě odstoupení od Smlouvy dle ustanovení 5.1 či 5.10 obchodních podmínek se Smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) kalendářních dnů od odeslání odstoupení od Smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené nad rámec běžného opotřebení a, je-li to možné, v původním obalu. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží, které od něho na základě Smlouvy přijal, a to nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů od odstoupení od Smlouvy. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu kupující vrátí příslušné zboží nebo prokáže, že jej již prodávajícímu odeslal. Nepřijímáme balíky na dobírku.

  7.4. Kupující-spotřebitel bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno nad rámec běžného opotřebení či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu-spotřebiteli nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

  7.5. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy kupujícím-spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující-spotřebitel je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. Pro vrácení dárku se uplatní stejná lhůta jako pro vrácení zboží.

  7.6. V případě odstoupení od Smlouvy (ze strany kupujícího-spotřebitele), hradí kupující-spotřebitel náklady spojené s vrácením zboží kupující.

  7.7. V případě, že kupující-spotřebitel nepřevezme objednané zboží, nejedná se o odstoupení od Smlouvy, ale o porušení Smlouvy, v tomto případě má prodávající právo na náhradu škody tímto porušením vzniklou.

  7.8. Jiné důvody pro odstoupení od Smlouvy, které se uplatní i na prodávajícího, jenž není spotřebitelem, upravuje OZ.

  7.9. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od Smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

  7.10. V případě, že předmětem Smlouvy je několik kusů či druhů zboží, vztahuje se právo odstoupit od Smlouvy na každé zboží zvlášť, přičemž je pro tento účel považováno, že ke každému kusu byla uzavřena samostatná Smlouva.

  7.11. Prodávající může kdykoliv částečně nebo v plném rozsahu odstoupit od Smlouvy či ji vypovědět, zejména pokud kupující neposkytl součinnost, zachoval se či hrozí, že se zachová tak, že dojde k porušení Smlouvy, kdykoli do dodání zboží, změní-li se charakter zboží či zboží již v této variantě není vyráběno. Prodávající je povinen tuto skutečnost kupujícímu oznámit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu peněžní prostředky do třiceti (30) dnů od vystavení příslušného účetního dokladu (a jeho potvrzení kupujícím), který bude vystaven na základě odstoupení od Smlouvy, a to stejným způsobem, jakým peněžní prostředky kupujícího od kupujícího přijal, avšak pouze v případě, že ji přijal (kupující zaplatil prodávajícímu).

§ 8 DODACÍ PODMÍNKY

 1. Po obdržení objednávky od kupujícího, zašle prodávající v nejkratší době informaci o přijetí objednávky e-mailem. V případě, že zboží je skladem, tak ho prodávající vyexpeduje-předá dopravci obvykle během 1-2 pracovního dne, nejpozději však do 10-ti pracovních dní. V případě, že objednané zboží není skladem nebo je náhle vyprodané, bude se prodávající snažit v co nejkratší době zboží naskladnit a zaslat kupujícímu informaci o aktuálním vyprodání - neskladnosti. Takové zboží prodávající zašle obvykle mezi 2-5 pracovním dnem, ovšem vyhrazujeme si právo zaslat zboží až do 12- ti dní od doručení objednávky.

 2. Dodávka zboží bude vybrána kupujícím a může probíhat těmito způsoby:

  • osobní odběr - kupující si smluví místo a čas vyzvednutí zásilky s prodávajícím. Adresa eshopu není sklad ani odběrné místo a proto kupující musí vyčkat instrukcí k vyzvednutí zásilky od prodávajícího. Obvykle tak bývá mezi 1-2.pracovním dnem od objednání, nejpozději je však prodávající povinen zásilku předat 10.pracovní den od objednání, to neplatí však, pokud kupující odmítne místo a čas předání vícekrát jako 2x nebo bude jinak předání zboží zabraňovat a oddalovat ho.

  • jinak dle aktuální nabídky

 1. Pokud nebude zásilka doručena kupujícímu, i když byla řádně objednána a potvrzena prodávájícím, je nutné v co nejkratší době kontaktovat prodávajícího.

 1. Kvuli koronaviru mame omezenou oteviraci dobu a všechne baliky prijmujeme u PPL nebo GLS

  Prosíme o zasílani baliku jenou PPL/GLS

  Prosíme potom o zaslani na email informaci:

  1. čislo baliku 

  2. Čislo účtu

 2. §9 DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží, tj. připsáním celé kupní ceny na bankovní účet prodávajícího, nejdříve však současně v momentu předání zboží prvnímu přepravci či v momentu odevzdání přímo kupujícímu.

9.2. Prodávající je oprávněn pověřit třetí osobu splněním svého závazku ze Smlouvy, za jeho splnění však odpovídá nadále tak, jako by plnil sám.

9.3. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

9.4. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

9.5. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

§11 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

11.1. Kupující bere na vědomí, že pro účely realizace práv a povinností ze Smlouvy, jakož i pro některé další důvody, bude docházet ze strany prodávajícího ke zpracování jeho osobních údajů. Bližší informace o tom, jakým způsobem budou zpracovávány osobní údaje zákazníka, včetně rozsahu, účelu a době takovéhoto zpracování a veškerých práv, které lze v této souvislosti uplatnit, jsou k nalezení zde.

§12 DORUČOVÁNÍ

12.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

§13 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

13.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

13.4. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

13.5. Kontaktní údaje prodávajícího (sídlo):

Ludvíkov 126, 79326 Vrbno pod Pradědem

E-mail: ecars24.cz@gmail.com

Telefon: + 420 702072623

Adresa pro doručování:

Ludvíkov 126, 79326 Vrbno pod Pradědem

E-mail: ecars24.cz@gmail.com

Telefon: + 420 702072623

§13 V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz.


Formulář pro odstoupení od smlouvy:

(Zkopírujte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)
Adriana Katarzyna Plutka
Ludvíkov 126 79326 Vrbno pod Pradědem
tel. 702072623
e-mail:ecars24.cz@gmail.com
Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)

...............................................................................................................................................................
Datum objednání (*).............................................................................

Datum obdržení (*)................................................................................

Číslo prodejního dokladu (faktury)............................................................

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů......................................................................
Adresa spotřebitele/spotřebitelů
................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

.............
Podpis spotřebitele/spotřebitelů ............................................................................


 Datum....................................................
(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

Reklamační list

(Zkopírujte tento formulář a pošlete jej zpět)

Reklamující:

Jméno: .........................................................................................................................................

Adresa: .........................................................................................................................................

Telefon: .........................................................................................................................................

Email: .........................................................................................................................................

Dodavatel: Ecars24.cz, nám. Svobody 827/11 790 01 Jeseník DIČ: CZ683535168 IČO: 03414582

Číslo prodejního dokladu: ................................... Datum prodeje:

..................................................

Číslo objednávky: .................................................

Označení reklamovaného zboží:

.........................................................................................................

Popis závady:

................................................................................................................................................

.............………………………………………………………………………………………………………. Obsah balení při předání:

................................................................................................................................................

................

.................................................................................................................................................

Upozornění: Zboží k reklamaci předávejte vždy kompletní včetně příslušenství, předejdete tak prodloužení doby reklamace.

Preferovaný způsob vyřízení reklamace:

oprava:

výměna:

................................................................

Datum a podpis reklamujícího